Hyppää sisältöön

Gravkapellet och gravkoret

Domkapitlet gav den 9 november 1774 ett gravbrev åt Maria Reuterholm (född Gyllenstjerna). Församlingen gav henne rätt att bygga ett gravkor. Det Reuterholmska gravkoret byggdes av granit intill kyrkans östra vägg, nära den tidigare sakristian. Gravkoret fick en ingång från kyrkan, norr om altaret.

Inne i gravkoret fanns ett förgyllt monument i form av en urna. Väggarna pryddes av 13 ovala tavlor, som föreställde symboliska figurer och fyra rektangulära tavlor med verser.

I de ovala tavlorna avbildades: 

 • en stjärna 
 • en nedgående sol 
 • en eld 
 • en örn som flyger mot solen 
 • en komet 
 • en fyrbåk 
 • ett berg och en åskvigg 
 • initialerna M S ovanför vilka en seraf håller en krona 
 • ett klyvarsegel 

Avbildade på sköldar: 

 • en galopperande häst 
 • en stjärna 
 • en grönskande fura 
 • en komet 

I en rektangel:

 • I första tavlan versen: "Då efter tjugu års saknad åt en vördad Faders minne och effter tijo års åt en dyrchad Moders stoft, den 29 Augusti 1793 uppå deras Graf i Finland det monument upprestes, en sörjande Son. Hans Excellence Presidenten i Kongl.Kammar Revisionen och Öfverkammarherren hos Hennes Kongl Maj:t Encke Drottningen m.m. Herr BAron Gustaf Adolf Reuterholm till hugkomst af dess ällskade Föräldrar låtit förfärdiga , afsöngo der tillika Stancer: - Werserne söngos af under Godset lydande Bönders Barn, hvilkas föräldrar så ofta genom Salige Hans Excellences och hans wärda Makas Wälgerningar, sett sig räddade ifrån hungersnöd och elände: de samma beströdde nu äfven grafven med friska blommor." 
 • I den andra tavlan sågs Reuterholmska vapnet och 5 verser. 
 • I den tredje tavlan det Gyllenstjernska vapnet och 5 verser. 
 • I den fjärde tavlan fanns 5 verser.

Gravkoret stängdes med portar av smidesjärn, med de friherreliga initialerna, CH. R. H för Christian reuterholm och M. G. S. för Maria Gyllenstierna, samt med ännu en järnport, som fortfarande finns på plats. Porten med initialerna fanns tidigare ute på gravgården i den norra porten i kyrkomuren. Numera fungerar dom som portar till sakristian. Inne i kyrkan ovanför gravkapellets ingång på kyrkväggen finns stenplattan med texten:

Vivit Post Funera Virtus

___________

Denna grift upprestes

af

Riks Rådinnan Högwälborne Friherrinan Fru

Maria Gyllenstjärna

Till ett hwilorum åt dess i lifstiden högtälskade

Men nu på det ömaste saknade hos Gud salige herre och maka

Hans Excellence

Kong-Maij:ts och Sveriges Rikes högstbetrodde Mann och Råd

President i den Kong-directionen öfver samtel- hospital och barnhus i riket

Högwälborne Friherre Herr

Christian Reuterholm

Hvars jordiska öfverlewor häruti inflyttades

den 19 Augusti 1773

och skall

Denna grift såsom en ewärdelig famille graf

för

Friherriga ätten Reuterholm af Ekeby

Beständigt underhållen warda

_________

Efter många tidsens och lyckans omskiften

Hafva främlingar änteligen här funnit en säll hwila."

 

Allt löstagbart flyttades från koret till Sverige år 1815 efter att Svidja och hela Finland blivit ryskt. Reuterholmarna önskade inte längre ha något att göra med det ockuperade Finland. Baran en 

Efter eldsvådan år 1823 revs kyrkans sakristia och vapenhus. Samtidigt flyttades sakristian till Reuterholmarnas toma gravkapell.

På andra sidan av gravrummets dörr finns texten från bibeln:

Thetta säger HERREN: Herran -- upplåta griften Och tillhämta Eder min frögd ther ut och låta komma Eder till."

Alltså: Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. Hes 37:12

Dörren till gravrummet gamla port ute på gravgården  andra sidan av gravrummets dörr