Boka lokal i Sjundeå

Närmare information gällande uthyrning av utrymmen hittar du via dessa länkar:

► Utrymmen
► Hyresavgifter
► Anvisningar gällande uthyrning och reservation

Principerna för användningen av Sjundeå kyrkliga samfällighets utrymmen 

1) Sjundeåföreningar och -organisationer

Samfälligheten överlåter utrymmen att användas utan vederlag då församlingen inte har egen verksamhet i dem och såvida man inte uppbär deltagaravgift av deltagarna. Församlingen kallar föreningar och organisationer till samarbete och med i församlingens verksamhet på sådana sätt som är lämpliga med tanke på organisationens karaktär.

2) Sjundeåföreningar och -organisationer

Såvida det i tillställningen uppbärs en avgift av deltagarna (t.ex. inträdesbiljett, programblad, försäljningsplats), uppbär samfälligheten en avgift om 10 procent av tillställningens intäkter. Intäkterna går till välgörande ändamål, som bestäms av kyrkoherdarna.

Detta gäller också då samfälligheten eller en församlingsanställd medverkar som en av aktörerna i föreningen eller organisationen och då tillställningen inte utgörs av församlingsverksamhet.

3) Sjundeåföretag

Av Sjundeåföretagen uppbär man hyra för kyrkan och samfällighetens utrymmen. Hyressumman är fastställd av gemensamma kyrkorådet.

4) Aktörer som inte kommer från Sjundeå

Av aktörer som inte är från Sjundeå uppbärs hyra för användningen av kyrkan och samfällighetens utrymmen. Hyressumman har fastställts av gemensamma kyrkorådet.

5) Aktörer som på ett etablerat sätt samarbetar med församlingarna

Församlingarna har samarbetat med etablerade aktörer (Missions- och bidragsorganisationer, kristna aktörer). Det är fråga om församlingens egen verksamhet, för vilken ingen hyra uppbärs.

6) Församlingens egen verksamhet

Såvida en person, som arbetar inom samfälligheten eller någondera församlingen, anordnar någonting i samfällighetens eller församlingens namn, uppbärs ingen hyra. Det är då fråga om samfällighetens eller dess församlingars egen verksamhet. Såvida det vid tillställningen säljs t.ex. programblad, bör intäkterna i sin helhet inbetalas på samfällighetens konto.

7) Politiska partier och samfund

Samfälligheten ger inte och hyr inte ut sina utrymmen till politiska partier eller samfund eller till en enskild politiker, såvida tillställningen i sig är politisk.

8) Utrymmen som kan hyras ut

Capella, Torskammaren, Församlingshemmet (och omgivning), kyrkan

9) Lösöre

Samfällighetens lösöre hyrs och lånas inte ut utanför utrymmena.