Den officiella anslagstavlan

Det här är Sjundeå svenska församlings och Sjundeå kyrkliga samfällighets officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras föredragningslistor och officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga arbetspositioner.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Föredragningslistor

Församlingsrådets föredragningslistor

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor

Gemensamma kyrkorådets föredragningslistor

Kungörelser

Församlingsrådet

  • Kallelse och föredragningslista för församlingsrådets möte 13.2.2024 har publicerats i Sjundeå svenska församlings allmänna datanät.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Nya kungörelser publiceras här.

Gemensamma kyrkorådet

  • Protokollet som förts vid gemensamma kyrkorådets möte  15.2.2024 och som nu justerats, publiceras för
  • påseende under tiden 20.2.2024-12.3.2024 i Sjundeå kyrkliga samfällighets allmänna datanät.