Jordfästning

Förrättningen i sin korthet går oftast på följande sätt:

  1. Preludium
  2. Psalm
  3. Jordfästning
  4. Psalm
  5. Postludium

Jordfästningen är en gudstjänst. Man kommer på förhand överens om detaljerna kring blomsterhälsningar, musik, blommor m.m. med den präst och kantor som förrättar jordfästningen.

Jordfästningen hålls vanligen två–tre veckor efter dödsfallet. I Sjundeå kyrka hålls jordfästningarna på fredagar och lördagar kl. 10-14.

Kistbegravning

Vid en kistbegravning förs kistan från kyrkan till graven genast efter jordfästningen. Då behövs vanligen sex personer som bärare. I begravningsföljet går de anhöriga närmast kistan.

Kremering

Om den avlidne skall kremeras, brukar man följa kistan till begravningsbyråns bil efter jordfästningen. Den avlidne förs till krematoriet, och efter att askan är färdig kan man reservera en tid för urnebisättning.

Urnebisättning

Urnebisättningen sker i närvaro av de närmaste anhöriga vid en på förhand överenskommen tidpunkt tidigast två veckor efter jordfästningen. Den avlidnes aska måste få sin slutliga förvaringsplats på en enda plats senast ett år efter kremeringen.
Kyrkvaktmästaren är med på urnebisättningstillfället och lägger ner urnan i marken. Vid gravläggningen kan man hålla en bönestund vid graven och även inbjuda en präst att delta i den om man så vill.

Blomsterhälsningar

Man kan lägga ner blommorna antingen i början eller i slutet av jordfästningen. Vid kistbegravning kan man också lägga ner blommorna först vid graven. Vid kremering kan man föra blommorna till gravplatsen eller lägga ner dem på en speciell plats. 

Minnesstunden

Minnesstunden kan ordnas i församlingens utrymmen, i den avlidnas eller de anhörigas hem eller på någon annan plats. För församlingsmedlemmar är det gratis att använda församlingens utrymmen i samband med jordfästningen. För användningen av borddukar betalas en avgift. Prästen och kantorn deltar i minnesstunden om de anhöriga så önskar och kommer överens om det på förhand. Vid minnesstunden läser man upp kondoleansadresser och kommer ihåg den avlidne på olika sätt.

Kista i Sjundeå kyrka

Vi minns den avlidna

Den avlidnas namn läses upp vid förbönen i församlingens mässa, vanligen söndagen efter jordfästningen. I samma förbön ber man för de anhöriga. Om den avlidna har jordfästs annanstans än i Sjundeå bör de anhöriga se till att uppgifterna om jordfästningen kommer till den avlidnes hemförsamling.

Vid högmässan på Alla helgons dag läser man upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under det senaste året och tänder ljus till minnet av dem.

Jordfästning av en person som inte hör till kyrkan

En avliden person som inte hör till kyrkan men har Sjundeå som boplats har rätt att bli begraven på gravgården i Sjundeå. Ifall de anhöriga önskar en kyrklig förrättning av en person som inte hör till kyrkan bör de kontakta en präst för att utreda frågan.