Jordfästning

Preludium

Psalm

Jordfästning

Psalm

Postludium

Jordfästningen är en gudstjänst. Man kommer på förhand överens om detaljerna kring blomsterhälsningar, musik, blommor m.m. med den präst och kantor som förrättar jordfästningen.

Tid och plats

Jordfästningen kan ske i en kyrka eller eller vid graven i Sjundeå. Jordfästningen hålls vanligen två–tre veckor efter dödsfallet. I Sjundeå förrättas jordfästningar fredagar och lördagar. 

Kistbegravning

Vid kistbegravning förs kistan till graven genast efter jordfästningen. Då behövs vanligen sex personer som bärare. I begravningsföljet går de anhöriga närmast kistan.

Kremering

Vid kremering är det bra om man kan följa kistan ut till begravningsbyråns bil. Om det inte är möjligt kan man lämna kvar kistan i kyrkan. 

Blomsterhälsningar

Man kan lägga ner blommorna antingen i början eller i slutet av jordfästningen. Vid kistbegravning kan man också lägga ner blommorna först vid graven. Vid kremering kan man föra blommorna till gravplatsen eller lägga ner dem på en speciell plats. 

Urngravläggning

Urngravläggningen sker i närvaro av de närmaste anhöriga vid en på förhand överenskommen tidpunkt ungefär två veckor efter jordfästningen. Den avlidnas aska måste få sin slutliga förvaringsplats på en enda plats senast ett år efter kremeringen. Vaktmästaren är med vid gravläggningen och ger råd. Vid gravläggningen kan man hålla en bönestund vid graven och inbjuda en präst att delta i den.

Minnesstunden

Minnesstunden kan ordnas i församlingens utrymmen, i den avlidnas eller de anhörigas hem eller på någon annan plats. För församlingsmedlemmar är det gratis att använda församlingens utrymmen. För användningen av borddukar betalas en avgift. Prästen och kantorn deltar i minnesstunden om de anhöriga önskar det och kommer överens om det på förhand. Vid minnesstunden läser man upp kondoleansadresser och kommer ihåg den avlidna på olika sätt.

Vi minns den avlidna

Den avlidnas namn läses upp vid förbönen i församlingens högmässa, vanligen söndagen efter jordfästningen. I samma förbön ber man för de anhöriga. Om den avlidna har jordfästs annanstans än i Sjundeå bör de anhöriga se till att uppgifterna om jordfästningen kommer till den avlidnas hemförsamling.

Vid högmässan på Alla helgons dag läser man upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under det senaste året och tänder ljus till minnet av dem.

Jordfästning av en person som inte hör till kyrkan

En avliden person som inte hör till kyrkan men har Sjundeå som boplats har rätt att bli begraven på gravplatsen i Sjundeå. Ifall anhöriga önskar en kyrklig förrättning av en person som inte hör till kyrkan bör anhöriga kontakta en präst för att utreda frågan.

Kista i Sjundeå kyrka