S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka i Sjundeå

Svidjavägen 51 , 02570 Sjundeå kby

Sommaren 2020: kyrkan är öppen kl 9-15

S:t Petri kyrka

Allmänt

P.g.a Covid-19: sammankomster och förrättningar i kyrksalen (max 150 personer)

Högmässa firas i regel söndagar klockan 12

För dop, vigslar och jordfästningar vänligen kontakta pastorsexpedition tfn. 09 2525 1125, vardagar kl. 9-12.

Medlemmar av Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta kan kostnadsfritt hyra kyrkan för dop, vigslar och jordfästningar.

Information in English

Kort historik över S:t Petri kyrka i Sjundeå

S: Petri kyrka sett från orgel läktare

Norr om den nuvarande kyrkan fanns redan på 1300-talet ett kapell som användes senare som en sakristia ända tills den förstördes vid en brand år 1823. Efter detta revs denna Sjundeå kyrkas äldsta del (liksom också vapenhuset).

Byggandet av kyrkan tog åtminstone trettio år, så man räknar med att kyrkan började byggas i början av 1400-talet. Kyrkan var liksom övriga medeltida kyrkor på den tiden katolsk.

Kyrkan har brunnit hela fyra gånger. Den första branden antände blixten kyrktaket år 1526, andra gången brann kyrkan år 1617, tredje gången år 1823 och den fjärde gången år 1891 därefter fick kyrkan ett plåttak.

Invid östra fasaden byggdes år 1626 en träkyrka för den finskspråkiga befolkningen. Denna kyrka såldes på auktion och revs år 1881.

Under stora ofreden (1713 - 1721) förstördes kyrkan grundligt av ryssarna. Kyrkklockorna och det mesta av lösöret bortfördes. Kyrkoherden och kaplanen flydde till Sverige, endast adjunkten stannade kvar. Först på 1730-talet kunde kyrkan börja rustas upp efter stora ofreden.

Kyrkans inventarier

Predikstolen

Den nuvarande predikstolen är en kopia av den så kallade Henrik Flemings predikstol i Åbo domkyrka. Ägaren till Sjundby gård, baron Ernst Johan Creutz, ville hugfästa sitt minne och skänkte predikstolen till kyrkan år 1689. Kyrkans mest värdefulla predikstol donerades år 1625 av Åke Henriksson Tott och hans moder fru Sired Erichs dotter Vasa (dotter till kung Erik XVI och Karin Månsdotter), vilka då innehade Sjundby. Delar av denna predikstol finns ännu till påseende vid kyrkans bakre vägg (västra fasaden). De tre vapnen är räknat från vänster till höger: Fordom Drottning i Sveries Rike Fru Karin Måns dotter, Clas Sons Tott och fru Siredh Erichs dotter.

Henrik Flemings predikstol

 Sigrid Vasas Predikstol

Henrik Flemings predikstol (övre bild) och delar av Sigrid Vasas predikstol (nedre bild)

Altartavlan

År 1773 donerade friherre Reuterholm den altartavla som ännu i dag pryder kyrkan. Han skänkte också nattvardssilvret som erkänsla för erhållet gravrum i kyrkan (den nuvarande sakristian inklusive källarrum). Tavlan föreställer Jesus i Getsemane, konstnären okänd.

Altartavlan och altaren

Sakristian

Släkten Reuterholm lät mura gravkammare och gravkapell i kyrkans nordvästra hörn som ersättning för donationerna. Efter 1808 - 1809 års krig då Finland kom under ryskt styre lämnade Reuterholms landet och flyttade till Sverige 1815. De tog med sig gravkapellets prydnader och kistorna från gravkammaren. Minnestavlan ovanför gravkapellet blev kvar, då den inte lossnade. Efter branden år 1823, då den gamla sakristian förstördes, beslöt man att förvandla Reuterholmska gravkapellet till sakristia. Den nuvarande sakristian är alltså Reuterholms förra gravkapell. Gravkammaren under sakristian är således ett tomt rum i dag.

Begravningsvapen

Alla begravningsvapen utom två har blivit förstörda. Den som finns kvar är Ernst Johan Creutz på vänstra (norra) väggen och Otto Krebs på den högra (södra) väggen.

Ernst Johan Creutz begravningsvapen Otto Krebs begravningsvapen

Ernst Johan Creutz (på vänster) och Otto Krebs (på höger)

Dopfunten

Eric Flemings (död 1548) till Svidja änka, Hebla Siggersdotter skänkte dopfunten till kyrkan år 1550. Dopfunten är av kalksten och formad av stenhuggare Tomas Tomasson, vars namn finns inhugget på fotstycket.

Dopfunten

Takmålningar

Efter det att valven murats uppfördes under åren 1510 - 1515 tak- och väggmålningar i för tiden typisk stil. Under upplysningens tidevarv på 1700-talet överkalkades målningarna. År 1938 knackades åter fram så mycket som möjligt av de medeltida målningarna.

Se kartan över S:t Petri kyrkas takmålningar

Valvmålning av djävulen valvmålningar

Orgeln

Kyrkan fick sin första orgel år 1786 och blev därmed den första kyrka på den finländska landsbygden som hade en orgel. Kung Gustav III godkände anskaffningen och orgeln byggdes av orgelbyggare Svahn. Den nuvarande orgel är kyrkans tredje, byggd år 1971 av Paul Ott i Göttingen.

orgeln

Klockstapeln

Klockstapelns stenfot är troligen från 1300-talet och således den äldsta bevarade delen av kyrkan. Den byggdes troligen samtidigt som det första kapellet. Överdelen i trä har förstörts flera gånger. Tornets två klockor är från åren 1726 - 1729.

Klockstapeln i Sjundeå 

Helena Vaaris kyrkotextilierna i S:t Petri kyrka

Varje kyrka är unik därför skapar textilkonstnär Helena Vaari alltid unika kyrkotextilier som passar just till en specifik kyrka. Sjundeå S:t Petri kyrka är från medeltiden vilket beaktades redan i planeringsskedet av den gröna serien. På samma sätt beaktades kyrkans färgsättning, symbolik, kundens önskemål samt det nya altarets konstruktion.

Helena Vaari har inspirerats av symbolerna som finns i S:t Petri kyrkas kalkmålningar. Kalkmålningarna i taket har flera växt- och blommotiv samt girlander och kvistar.

Läs mer om kyrkotextilerna i Sjundeå S:t Petri kyrka!

Vita kyrkotextilier

 

 

Parkering

Parkering finns bredvid församlingshemmet.

Parkering framför kyrkan är tillåten till servicebyggnaden.

Visitera Sjundeå kyrka virtuellt!

Nu kan man besök S:t Petri kyrka i Sjundeå också virtuellt! 

Tripadvisor logo

 

Hörselslinga
Parkering
Handikapp

Evenemang

sö 29.11 kl. 12.00

Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå kby

Festmässa på första advent

Festmässa på första söndagen i advent
Din konung kommer i ödmjukhet
Cleve, Lilius, Ylitalo, Kvarnström
sö 13.12 kl. 13.00

Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå kby

Andra söndagen i advent

Tredje söndagen i advent
Din konung kommer i härlighet
Cleve, Lilius