Planering av dopet

Tid och plats för dopet

Barnet kan döpas och bli medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan om åtminstone den ena av föräldrarna hör till kyrkan. Enligt kyrkoordningen ska barnet döpas utan onödigt dröjsmål, d.v.s. inom tre månader efter barnets födelse, då uppgifter om barnets namn och modersmål ska registreras i befolkningsdatasystemet. Efter att barnet har blivit döpt skickas barnets personuppgifter från kyrkans medlemsdatasystem till befolkningsdatasystemet.

Dopet kan hållas i en kyrka eller i ett församlingsutrymme, i hemmet, hos mor- eller farföräldrarna eller på någon annan lämplig plats. Barnet kan också döpas vid församlingens gemensamma gudstjänst. Oberoende av var dopet sker är dopet både en gudstjänst och en familjehögtid.

Föräldrarna bokar präst och plats för dopet genom att kontakta Sjundeå församlingars pastorskansliet.

Planering av dophögtiden

Efter att man bestämt tidpunkten för dopet tar dopprästen kontakt med familjen och kommer överens om ett dopsamtal. Vid samtalet går man igenom de dokument som hör ihop med dopet (blanketterna för anmälan av uppgifter om barnet och om faddrarna). Dessutom samtalar man om dopförrättningens innehåll, bestämmer psalmer och diskuterar andra frågor i anslutning till dopet.

Vid dopförrättningen kan man sjunga en eller flera psalmer. 

Vid dopet kan faddrarna och familjemedlemmarna läsa bibeltexter eller be böner, framföra musik eller delta på något annat sätt. Tillsammans med prästen kommer man överens om dopförrättningens innehåll.

Uppgifter om barnet

Uppgifter om barnets namn och modersmål bör ges inom tre månader efter födelsen.

Blanketten för anmälan av uppgifter om barnet, som församlingen sänder till vårdnadshavarna, ska fyllas i senast vid det dopsamtal som förs med prästen.

Vårdnadshavarna fyller i barnets namn och modersmål. Båda vårdnadshavarna undertecknar blanketten och ger den till prästen, som efter dopförrättningen skickar blanketten till servicecentralen, där medlemsuppgifterna registreras..

Vad behövs?

Den som ska döpas kläs vanligtvis i en vit dopkolt.

I kyrkan finns allt som behövs för dopförrättningen. Om barnet döps hemma behövs ett bord där man placerar Bibeln, ett ljus, en dopskål och blommor. Som dopskål kan man använda ett lämpligt enfärgat kärl av glas eller keramik. Dopskålen fylls med varmt vatten och det är också bra att lägga fram en liten duk att torka barnets huvud med.

Så här kan ett dop se ut

 • Ingångspsalm
 • Inledningsord
 • Frågorna eller uppmaningen
 • Korstecknet
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Tal

Dop

 • dopbefallningen
 • trosbekännelsen
 • dopet
 • dopljuset
 • Kyrkans förbön
 • Vår Fader
 • Välsignelsen
 • Psalm
barns fot