Beslutsfattande i Sjundeå församlingar

Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, pastorskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.
Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Det högsta beslutande organet i församlingarna är gemensamma kyrkofullmäktige som utses via val. Gemensamma kyrkorådet förbereder alla ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och har också egen beslutanderätt i många av kyrkliga samfällighetens ärenden.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Mandatperioden är två år. 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Församlingsrådet

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.

tabell om församlingsvalet och Sjundeå kyrkliga samfällighet