Beslutsfattande

Församlingsrådet

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar, de förtroendevalda som blivit valda till sitt uppdrag i församlingsvalet, planerar, styr och fattar beslut om församlingens verksamhet. Kyrkoherden fungerar som ordförande i församlingsrådet. 

Församlingsrådet bestämmer om sin egna församlings verksamhet och väljer dess arbetstagare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighetsområden.

Sjundeå kyrkliga samfällighet

I Sjundeå finns det två församlingar; Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta.
Dessa två tillsammans bildar Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om församlingarnas gemensamma ärenden, så som församlingskansliet, ekonomikansliet, de gemensamma tjänsterna, gravgården och fastigheterna. Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Det högsta beslutande organet i församlingarna är den gemensamma kyrkofullmäktige som utses via val. Gemensamma kyrkorådet förbereder alla ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och har också egen beslutanderätt i många av samfällighetens ärenden.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens lagenlighet. 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten.

Till gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt hör bl.a. samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, församlingarnas byggprojekt, gravgården, grundandet och upphävandet av tjänstepositioner, kontrollet och övervakningen av förvaltningen och alla beslut som kräver majoritetsröstning. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan Sjundeå församlingar.

tabell om församlingsvalet och Sjundeå kyrkliga samfällighet