Aktuellt

Till nyhetslistan

Samfälligheten skyddar Luntoberget

Sjundeå kyrkliga samfällighet skyddar Luntobergets område inom ramen för Metso-programmet.

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige har bestämt att skydda Luntobergets område inom ramen för Metso-programmet. Området ägs av samfälligheten. Man kan skydda skog med markägarens eget beslut eller med hjälpt av skyddsåtgärdet inom ramen för det frivilliga METSO-skyddsprogrammet. Man kan skydda skog i större utsträckning än de lagstadgade objekten och därill uppmuntras man med statens skyddsbidrag inom ramen för METSO-programmet.

Luntobergets område tillhör lägenheten Lillgård och den omfattar ungefär 34,2 ha. Kullen är den högsta punkten i Sjundeå kyrkoby med 92 meter över havsnivå och den är känt för bl.a. gravrösen från bronsåldern. Luntoberget är ett mångsidigt, vackert och landskapsmässigt värdefullt bergsområde. Skogarna är till stor del i naturtillstånd. Kring representativa bergsskogar finns färsk moskog ochlundområden, där det förekommer bland annat hasselbestånd. Murket virke finns det på flera ställen mycket av. Den västra delen är speciellt frodig och den gränsas direkt till Sjundeå å. 

I området förekommer bland annat flygekorre och av tickorna kan man nämna ulltickan, gränsticka samt vedticka. 

I Nyland har man kartlagt biologiskt, geologiskt och landskapsmässigt värdefulla bergsområden vilka har nationell eller avsevärd naturskyddsmässig betydelse. Luntoberget är ett av dessa tillsammans 14 värdefulla bergsområdena i Sjundeå. 

15.6.2022 14.13