Aktuellt

Till nyhetslistan

Samfälligheten grundar nya naturskyddsområden

Sjundeå kyrkliga samfällighet har beslöt att skydda Kilsberget samt med området kring Vikträsk-Ormträsk. 

Karta över det nya naturskyddsområdet

Karta över det nya naturskyddsområdet i Sjundeå.

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige beslöt vid sitt möte den 30.5.2024 att skydda Kilsberget och Vikträsk-Ormträsk-området enligt Metso-programmet. Beslutet har fattats i enlighet med naturskyddslagen § 47.1.

Kilsberget

För Kilsbergets del (ca 3,7 ha) föreslår Nylands NTM-central ett privat naturskyddsområde, där
området fortfarande skulle ägas av församlingen. I områdets norra del finns en tidigare
fredad ädelträdsdunge, som skulle bli innanför naturskyddsområdet.

”Hjärtat” på Kilsbergets område består av en tidigare fredad mångsidig och
representativ ädelträdsdunge. Utvidgandet av skyddsområdet är viktigt med tanke
på ädelträdsdungen och det artbestånd som lever i den. På Kilsbergsområdet har man gjort färska iakttagelser av flygekorre och skyddet av områdena skulle vara önskvärt med tanke på det i Sjundeå tämligen kraftiga flygekorrbeståndet.

Vikträsk-Ormträsk

I Vikträsk-Ormträsk-området har färska iakttagelser av flygekorre gjorts, och skyddet av områdena skulle vara önskvärt med tanke på den tämligen kraftiga flygekorrstammen i Sjundeå. Nylands NTM-central har meddelat att de är intresserade av att inlösa Vikträsk-Ormträsk-området som ett naturskyddsområde enligt Metso-programmet. Vikträsk-Ormträsk-området är terrängmässigt varierande och består huvudsakligen av mosskog mitt i en särskilt naturskön sjömosaik. Skogen i områdets västra del har delvis utnyttjats inom skogsbruk, men speciellt i de frodigare delområdena återhämtar sig den naturliga utvecklingen snabbt. Området omfattar cirka 20,17 ha.

Vikträsk simstrand med dess närområde kommer att lämnas utanför det nya naturskyddsområdet.

Klimatneutralitet

Sjundeå kyrkliga samfällighet har för egen del förbundit sig till klimatmålen i Den koldioxidneutrala kyrkan 2030. Under verksamhetsåret har man ändrat både kyrkans och prästgårdens i Backa uppvärmningssystem från oljeuppvärmning till uppvärmning med hjälp av luft-/vattenvärmepumpar. Samfälligheten bär ansvar för miljön och det omgivande samhället i all sin verksamhet. Att grunda nya naturskyddsområden i Sjundeå är en del av Sjundeå kyrkliga samfällighets arbete för en mer miljövänlig Sjundeå.

5.6.2024 16.26