Kungörelser - församlingsvalet 2022

Sjundeå svenska församling

Kungörelse om kandidatuppställningen

I Sjundeå svenska församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 8 medlemmar till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och 8 medlemmar till församlingens församlingsråd.

Valbar till de ovan nämnda förtroendeuppdragen är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

1) senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022

3) är känd för sin kristna övertygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till församlingskansliet, som håller öppet tisdag och onsdag klockan 9-12, samt 15.9.2022 klockan 12–16.00.

Adressen är Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby.

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på församlingskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Sjundeå svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 i församlingskansliet, adress Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, adress Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.

 

Sjundeå, 13.6.2022

För valnämnden i Sjundeå svenska församling

Ordförande Mona Svartström